DONEPEZIL PLIVA

    DONEPEZIL PLIVA

    Пакување:
    перорални дисперзибилни таблети 28 х 5 mg

    перорални дисперзибилни таблети 28 х 10 mg