DOXORUBICIN PLIVA

    DOXORUBICIN PLIVA

    Пакување:
    раствор за инјектирање, 2 mg/1 ml, 1 стаклена вијала х 25 ml/кутија

    раствор за инјектирање, 2 mg/1 ml, 1 стаклена вијала х 5 ml/кутија