TEMAZOL

    TEMAZOL

    Пакување:
    капсули, тврди 5 х 20 mg

    капсули, тврди 5 х 100 mg

    капсули, тврди 5 х 250 mg