VELAFAX XL

    VELAFAX XL

    Пакување:
    капсули со модифицирано ослободување, тврда 28 х 75 mg

    капсули со модифицирано ослободување, тврда 28 х 150 mg