Вести од PLIVА

Со клик на веб адресата www.pliva.hr пристапете на корпоративните вести од ПЛИВА

Вести од TEVA

Со клик на веб адресата www.tevapharm.com пристапете на корпоративните вести од Teva Pharmaceuticals Ltd

 

Контакт за новинари

 

Тамара Сушањ Шулентиќ

Директор за комуникации
Phone: + 385-1-372-4863

PLIVA zdravlje

Специјализираниот здравствен портал е Пливин придонес во здравствената едукација и промоција за здрав начин на живот

Дознај повеќе: www.plivazdravlje.hr

PLIVAmed.ne

Здравствен портал наменет за стручна сеопфатна и континуирана информираност на лекарите и фармацевтите, какои и за сите стручни лица од сродни биомедицински области


Дознај повеќе: www.plivamed.net