Порталот PLIVAmed.net е наменет за здравствени работници, лекари, фармацевти, стоматолози и други стручни лица од областа на биомедицината. Со оглед на структурата на корисници, содржината е стручна, прилагодена и специјализирана. Уредувачкиот одбор  е составен од еминентни експерти, специјалисти од одредени области на медицината, а ПЛИВА соработува со голем број стручни соработници, лекари и фармацевти, што е гаранција за објективност на понудените содржини.