Политика на приватност

Политика за приватност на јавната веб-страница на Teva

Известување за приватност

Ова известување за приватност и за користење т.н. „колачиња“ е обезбедено од фармацевтската индустрија „Тева“ и од „Плива“ ДООЕЛ Скопје, ул. Никола Парапунов б.б., Скопје, Република Северна Македонија. „Плива“ е членка на групацијата „Тева“. Можете да го погледнете списокот на сите филијали на „Тева“ на следнава веб-страница: http://www.tevapharm.com. Во ова известување „Тева“ се повикува на „ние“, „нас“ и „наши“.

 1. Опсег на ова известување

Ова известување се однесува на нашата општа обработка на Вашите лични податоци. Сепак, може да има специфични сценарија во кои е обезбедено различно известување за приватност до Вас од наша страна или во наше име, вклучително и, на пример, ако пријавувате несакани настани, квалитет или други настани поврзани со нас, имаме специфични обврски да снимаме и да известуваме за „трансфери на вредност“ во согласност со барањата за транспарентност.

Ова известување опишува како ги користиме Вашите лични податоци и Вашите права за заштита на податоците, вклучувајќи и, каде што е применливо, право на приговор на одредена обработка која ја спроведуваме. Повеќе информации за Вашите права и како да ги остварите е утврдено во делот „Ваши права“.

Ова известување се однесува на лични податоци што ги собираме преку:

а. Веб-сајтови и дигитални податоци

Ние ги обработуваме Вашите лични податоци кога ги посетувате или користите нашите веб-страници и другите дигитални податоци (како што се апликациите) или платформи (секоја „веб-страница“).

Податоците што ги собираме може да вклучуваат информации за активноста на уредот и на мрежата, како што се типот на Вашиот уред, ајпи-адресата, идентификаторите на уредот или корисникот, оперативниот систем, давателите на интернет-услуги, датумот и времето на користење на веб-страницата, информации за врските, е-поштата, карактеристики или содржина со која комуницирате и останати информации за поврзување. Исто така, може да добиеме информации за известување за грешки во случај на техничка грешка, вклучувајќи ги типот и верзијата на уредот или софтверот, времето кога се појавила грешката, одликата што се користи, состојбата на уредот или софтверот кога настанала грешката и каква било комуникација или содржина спроведена во моментот на настанување на грешката.

На страници каде што креирате сметка (на пример, за да пристапите во нарачката од аптека), со цел да управуваме со Вашата сметка, може да собираме информации што Ве идентификуваат Вас, вклучувајќи ги и Вашите детали за контакт, корисничко име, лозинка и детали за деловната активност или организацијата поврзана со сметката.

Нашите страници може да вклучуваат врски со други веб-страници и организации над кои немаме контрола. „Тева“ не е одговорна за политиката за приватност или за практиките на други веб-страници или организации. Ако пристапите на некои веб-страници преку нашите страници, треба да ја разгледате политиката за приватност на тие страници за да разберете како тие ги собираат, користат и споделуваат Вашите лични податоци.

Веб-страниците на „Тева“ особено користат услуги на YouTube API за прикажување видеа. Оваа услуга на трети страни има посебна и независна политика за приватност и/или услови на користење кои се прикажани подолу:

б. Проверки на конфликт на интереси

Ние ќе ги обработиме Вашите лични податоци доколку некој од нашите вработени прогласи потенцијален судир на интереси (т.е. секоја ситуација во која се ставаат лични, социјални, финансиски, политички или други интереси пред интересите на „Тева“) кој Ве засега Вас.

в. Здравствени работници

„Тева“ собира информации за здравствените работници/експерти кога комуницирате со нас или со наши претставници. Како и личните идентификатори, вклучувајќи детали за контакт, ние собираме професионални информации и информации поврзани со вработувањето (звање, институција за вработување, ингеренции и интереси). Ние, исто така, водиме евиденција за нашите комуникации и состаноци со Вас.

„Тева“ собира и лични податоци од голем број извори на податоци на трети лица, особено од јавнодостапни извори, како што се јавни регистри на здравствени работници, објавени списанија и материјали за настани од веб-страници на здравствени работници или нивни работодавци. „Тева“ собира и обработува такви јавнодостапни податоци само до степен до кој целите за такво собирање и обработка се соодветни и одговараат на првичните цели заради кои тие податоци се јавнодостапни. „Тева“, исто така, специјално ги користи давателите на податоци од трети страни за да ги подобри сопствените знаења за здравствениот сектор. Тие податоци ќе содржат информации за Вашата улога, Вашите квалификации, Вашата специјалност, Вашиот работодавец, Вашето искуство, Вашите публикации и други информации поврзани со Вашата професија.

г. Набавувачи/продавачи и клиенти

Кога се поврзувате со „Тева“ како набавувач/продавач, клиент или персонал до снабдувач/продавач, клиент, ние ќе ги обработиме Вашите лични податоци, вклучувајќи ги и Вашето име, матичен број, професионални контакти, детали за деловната банкарска сметка и други слични и финансиски информации. Исто така, ќе одржуваме податоци за нарачка/плаќање, одговори на анкети, каде што тоа е применливо, и други соодветни записи за нашите интеракции со Вас.

 1. Како ги користиме Вашите информации

Ние ги обработуваме личните податоци што ги собираме во врска со нашите страници за следниве цели/правни основи:

а. Договор

Ние ги обработуваме Вашите лични податоци кога тоа е потребно за склучување договор со Вас или кога сте побарале од нас да преземеме чекори пред да склучиме заеднички договор, особено:

 • да исполниме која било од нашите обврски што се наведени во тој договор, како, на пример, да управуваме со Вашите нарачки, да организираме обезбедување или прием на стоки и услуги и да Ви плаќаме за дадените услуги, трошоци или попусти;
 • кога е применливо, да се управува со информации поврзани со Вашето присуство на настан, како, на пример, Вашите диететски барања;
 • управување со нарачки, прашања и поплаки во врска со производите што сте ги нарачале, поставување прашања во врска со нарачките и поднесување жалби.

б. Законска обврска

Ние ги обработуваме Вашите лични податоци заради законски барања (вклучувајќи данок и сметководство), регулаторни барања, фармаковигиланца, квалитет, медицински испитувања и барања за усогласеност, вклучувајќи:

 • да одговори на барањата за информации од владините органи;
 • да ги почитува сите законски и саморегулаторни обврски, вклучувајќи и обврски за транспарентност и обелоденување или обврски против подароци (ова може да биде во наш легитимен интерес или законска обврска);
 • да управува и да одговара на барањата во врска со медицински информации или информации за квалитет (ова може да биде во наш легитимен интерес или законска обврска);
 • пред да склучи договор за лични услуги со Вас, да провери дали Вашата професионална експертиза и искуство одговараат на нашата идентификувана потреба за таа услуга;
 • ние, исто така, може да ги обработиме Вашите лични податоци за решавање спорови, правни побарувања, усогласености, регулаторни и истражни цели за кои сметаме дека се неопходни (вклучувајќи и откривање такви информации при правна постапка или парница). Ние водиме евиденција за какви било согласности, преференции или други поставки за да ни овозможат усогласување со законот за заштита на податоците.

в. Легитимни интереси

Ние, исто така, ги обработуваме Вашите лични податоци кога тоа е потребно за целите на нашите легитимни интереси, како контролор (или оние од трета страна). Ве молиме, контактирајте нè за повеќе информации за тестовите за балансирање на нашите легитимни интереси користејќи ги информациите за контакт дадени на крајот од ова известување за приватност:

 • да одговориме на Вашите прашања или друга кореспонденција што сте ја доставиле преку нашите страници;
 • да анализираме ангажман со нашите страници, комуникации, настани и услуги со цел да се подобри содржината, да се оптимизираат перформансите и да се зголеми нивната важност за различна публика;
 • да ја оптимизираме и приспособиме употребата на нашите страници и нашата комуникација со Вас;
 • да откриеме, истражиме, спречиме или пријавиме активности што можат да ја нарушат нашата политика или да бидат нелегални;
 • да извршиме проверки и проценки на судир на интереси кога сте идентификувани од вработен во „Тева“ како потенцијален судир на интереси со нас и да водиме евиденција за тоа за да ни овозможат да преземеме соодветни активности за санирање на таквите конфликти;
 • да ги развиваме и одржуваме нашите односи со Вас и подобро да го разбереме здравствениот сектор;
 • да Ве контактираме или на друг начин да Ви обезбедиме информации во врска со производите или настаните на „Тева“ (кога не е потребна Ваша согласност за добивање комуникација со директен маркетинг);
 • да ги приспособиме нашите комуникации врз основа на Вашата експертиза и професионални интереси;
 • да ги проценуваме и анализираме Вашите интереси и искуство според информациите што нашите претставници ги собираат при повици или посети;
 • да спроведува и следи обука, вклучително и преку обезбедување дополнителни информации, покани на симпозиуми, конгреси, семинари, дебати и други настани;
 • да спроведе или да се вклучи во истражување на пазарот, научна соработка или други истражувачки активности за подобро разбирање на нашите пазари и/или зголемување на нашата експертиза;
 • да провериме дали Вашата професионална експертиза и искуство одговараат на нашата идентификувана потреба за одредена услуга пред да склучиме договор за лични услуги со Вас (до степен до кој ова не е законска обврска како што е утврдено подолу);
 • да управуваме со нашите деловни односи со Вас;
 • да ја планираме, спроведуваме и следиме нашата деловна активност во врска со договорите за набавувачи/продавачи или клиенти;
 • да се справиме со какви било прашања или поплаки што ги имате во врска со персоналот на „Тева“ или со „Тева“;
 • да ги испитаме обвинувањата за лошо однесување;
 • соодветно внимание пред да се постави сметка за тргување или во услови на спојувања и преземања, решавање спорови или ревизија.

г. Согласност

Генерално, не се потпираме на согласноста како правна основа за обработка на Вашите лични податоци. Сепак, ако сте индивидуа, може да побараме Ваша согласност пред да Ви испратиме комуникација со директен маркетинг преку е-пошта. Имате право да повлечете согласност за маркетинг во кое било време, со тоа што ќе нè контактирате.

Ако ни треба Ваша согласност за обработка на Вашите лични податоци во кои било други околности, ќе Ве контактираме одделно за да побараме таква согласност.

Кога собираме лични податоци за да го извршиме нашиот договор со Вас или да ги почитуваме нашите законски обврски, тоа е задолжително и нема да можеме да го извршиме договорот или може да бидеме спречени да ги почитуваме нашите законски обврски кон Вас или трети лица (како што се задолжително известување, данок и сметководство) без соодветните информации. Во сите други случаи, обезбедувањето на бараните лични податоци е опционално, но тоа може да влијае на Вашата можност да добивате одредени услуги или да учествувате во одредени активности каде што такви информации се потребни за тие цели.

Ние ќе ги користиме Вашите лични податоци само за целите за кои се собрани, освен ако разумно сметаме дека ни се потребни за друга цел што е компатибилна со првичната цел. Доколку треба да ги користиме Вашите лични податоци за неповрзана, но компатибилна цел, ќе Ве известиме однапред за нашата употреба на Вашите лични податоци и ќе ја објасниме правната основа за тоа. Забележете дека можеме да ги обработуваме Вашите лични податоци без Ваше знаење или согласност доколку тоа е потребно или дозволено со важечкиот закон.

 1. Споделување на Вашите лични податоци

„Тева“ ги открива Вашите лични податоци на следниве категории приматели (во сите случаи, само кога е потребно да ги исполнат своите функции):

 • нашиот персонал (вклучувајќи вработени и надворешни консултанти), професионални советници и агенти;
 • други функции и компании во групата компании Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. во Израел, Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Teva Croatia (PLIVA HRVATSKA), Teva Romania и Teva Pharmaceuticals USA Ltd, кои даваат ИТ поддршка, ИТ хостинг и други групи услуги, како што се човечки ресурси, финансии, усогласеност, правна и друга поддршка. Можете да го видите списокот со сите филијали на „Тева“ на следнава веб-страница: http://www.tevapharm.com;
 • трети даватели на услуги кои ги обработуваат Вашите лични податоци во име на „Тева“ и кои се обврзани со договор да ги чуваат Вашите лични податоци доверливи и соодветно безбедни, како што се:

⁰ ИТ поддршка, хостинг на веб-страница, хостинг CRM, управување со настани и провајдери за анализа

⁰ во случај на лични податоци на набавувачот: даватели на услуги за административна, консултантска и логистичка поддршка

⁰ инвестициски куќи за целите на управување со придобивки, даватели на обуки, истраги и други хостинг-услуги и поддршка на базата на податоци;

⁰ разни услуги за човечки ресурси, патувања и администрација

 • владини органи (вклучително и даночни власти), регулаторни агенции и службеници за спроведување на законот, доколку е потребно за целите наведени погоре, ако е наложено со закон или ако е потребно за правна заштита на нашите легитимни интереси во согласност со важечки закони;
 • ако сте здравствен работник, релевантни регулатори по потреба, како што се ЕМА и фармацевтски тела за саморегулација, како што е ЕФПИА во Европа;
 • наши извори на лични податоци од трети страни каде што треба да потврдиме и каде што се согласуваме да им помогнеме во точноста на информациите (на пример, ако сте здравствен работник, можеме да споделиме лични податоци со наши извори од трета страна, каде што стануваме свесни дека сте се пренасочиле во нова улога);
 • во врска со извршувањето на нашите односи, заштитата на нашите легитимни интереси или усогласеноста со нашите законски обврски, можеме да им ги откриеме Вашите лични податоци на давателите на услуги, како што се банки, даватели на поштенски услуги, адвокати, ревизори итн. Кога работиме со вакви даватели, бараме строго да ги почитуваат сите применливи правила и закони за заштита на податоците, како и специфичните правила што се применуваат во нивните активности и заштитата на информациите што ги обработуваат во текот на таквата активност;
 • ако сте клиент во аптека, Вашата назначена веледрогерија;
 • во случај бизнисот да биде продаден или интегриран во друга деловна активност, наши потенцијални советници, советници за потенцијални купувачи, нови сопственици на деловни активности и трети лица (и нивните советници) со кои се спојуваме или се стекнуваме во иднина.
 1. „Колачиња“ и соодветни технологии за следење

Користење т.н. „колачиња“ на веб-страниците на „Тева“ и на дигиталните својства/платформи (сајтови)

„Тева“ користи т.н. „колачиња“ и слични технологии, како што се веб-светилници, за да собира информации за Вас и да ги чува Вашите преференции на интернет. „Колачиња“ се текстуални датотеки што содржат мали количини информации што се преземаат на Вашиот уред кога посетувате некоја страница. „Колачињата“ се испраќаат на веб-страницата кога ќе се вратите на неа повторно: ова е корисно затоа што им овозможува на веб-страниците да го препознаваат Вашиот уред. За да дознаете повеќе за „колачињата“, посетете ја www.allaboutcookies.org.

„Тева“ ги користи следниве категории „колачиња“ на страницата:

Категорија 1: Строгопотребни „колачиња“

Овие „колачиња“ се неопходни за функционирање на страницата и не може да се исклучуваат во нашите системи. Тие обично се поставуваат само како одговор на постапките направени од вас заради барање услуги, како што се поставување на преференциите за приватност, најавување или пополнување формулари. Може да го поставите пребарувачот да блокира или да Ве предупредува за овие „колачиња“, но некои делови од страницата во тој случај нема да работат.

Категорија 2: „Колачиња“ за изведба

Овие „колачиња“ собираат информации за тоа како луѓето ја користат страницата и како комуницираат со страницата. Ние користиме „колачиња“ за да ни помогнат да разбереме како корисниците пристигнуваат на страницата, како ја пребаруваат или користат и ги истакнуваме областите каде што е можно подобрување, како што се навигацијата, корисничкото искуство и маркетиншките кампањи. Кога овие се користат во е-пошта, ние ги користиме за да разбереме дали е отворена е-поштата, кликната или испратена до несакана пошта, временските мерки на наведените дејства и кој уред е користен. Тоа ни помага да ги разбереме Вашето ниво на интерес и ангажман поврзани со информациите што Ви ги испраќаме. Собраните податоци може да се комбинираат со други податоци што ги собираме за да ги подобриме работењето на страницата и квалитетот и релевантноста на информациите што ги праќаме до примателите на е-пошта. На пример, ние користиме Google Analytics за подобро да разбереме како корисниците ја користат страницата. Ако не сакате Google Analytics да се користи во пребарувачот, можете да го инсталирате овој додаток на Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_GB.

Категорија 3: „Колачиња“ за функционалност

Овие „колачиња“ се поставени за подобрување на функционалноста и за персонализација на страницата.

Tие потоа може да се користат за да ви обезбедат искуство посоодветно за Вашите избори и да ги направите Вашите посети на страницата поприспособливи. Информациите што ги собираат овие „колачиња“ може да не се идентификуваат директно.

Категорија 4: „Колачиња“ за социјални медиуми:

Овие „колачиња“ се користат кога споделувате информации користејќи копче за споделување на социјалните медиуми или копче „ми се допаѓа“ на нашите платформи, или кога се занимавате со нашата содржина на социјална страница или преку социјална страница, како што се LinkedIn или Twitter. Овие „колачиња“ собираат информации за Вашата интеракција на социјалните мрежи со веб-страницата, како, на пример, дали имате сметка со страницата за социјални медиуми и дали сте најавени на неа кога комуницирате со содржина на страницата. Оваа информација може да биде поврзана со активности за целни групи/рекламирање. Погледнете го делот „Трета страна“ подолу за повеќе информации за платформите на социјалните мрежи што поставуваат „колачиња“ на нашите страници.

Категорија 5: Рекламни „колачиња“:

Овие „колачиња“ се користат за доставување реклами кои се порелевантни за Вас и за Вашите интереси. Тие, исто така, се користат за ограничување на бројот - колку пати да ја гледате рекламата, како и за помагање при мерење на ефективноста на рекламните кампањи. Тие, обично, се поставуваат од рекламни мрежи со наша дозвола. Тие памтат дека сте ја посетиле страницата и информациите се споделуваат со други организации, како што се рекламните.

Период на задржување

Таму каде што директно поставуваме „колачиња“, собраните информации обично ги чуваме најмногу 6 месеци.

Трети страни

Вашата употреба на страницата може да резултира во зачувување „колачиња“ што не ги контролираме ние. Тоа може да се случи кога делот од веб-страницата што ја посетувате користи анализа на трети страни, алатка за автоматизација/управување со маркетинг или вклучува содржина прикажана од веб-страница на трета страна, на пример LinkedIn или Facebook. Треба да ја разгледате политиката за приватност и „колачиња“ на овие услуги за да дознаете како овие трети лица користат „колачиња“ и дали Вашите податоци за „колачиња“ ќе бидат пренесени во трета земја. Список на трети страни што поставуваат „колачиња“ на страницата може да се најде подолу:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Analytics

Управување со овие технологии:

Ако сакате да избришете „колачиња“ што веќе се на Вашиот компјутер, Ве молиме погледнете во областа за помош и поддршка на Вашиот пребарувач каде што има упатства како да ја лоцирате датотеката или директориумот што ги чува „колачињата“. Ако сакате да избегнете „колачиња“ (веб-светилници) во Вашата е-пошта, можете да се повикате на Вашите поставки во програмата за читање е-пошта и да ја оневозможите функционалноста што овозможува вчитување оддалечени слики и со воздржување од кликнување на врските.

Информации за бришење или контролирање на „колачињата“, исто така, се достапни на www.allaboutcookies.org. Забележете дека со бришење на нашите „колачиња“ (или оневозможување на идните „колачиња“) можеби нема да имате пристап до одредени области или карактеристики на страниците.

 1. Како ги чуваме Вашите информации

Ако имаме договор со Вас, Вашите лични податоци ќе бидат задржани за времетраење на Вашиот договор и за соодветно времетраење по неговото раскинување во Вашата земја за да нè заштити од какво било правно барање. Во спротивно, Вашите информации ќе бидат задржани две години или колку што е разумно потребно за наведените цели, во согласност со важечките закони. За повеќе информации за Вашата одредена околност, Ве молиме контактирајте нè користејќи ги информациите за контакт наведени подолу.

 1. Дополнителни информации за Вашите права

Според важечкиот закон, може да имате право да побарате од „Тева“ копија од Вашите информации, да ги поправите, избришете или ограничите на обработка или да побарате од нас да пренесеме дел од овие информации на други организации. Може да имате и права да се спротивставувате на одредена обработка. Овие права може да бидат ограничени во некои ситуации - на пример, кога можеме да докажеме дека имаме законско барање за обработка на Вашите лични податоци.

Таму каде што сте се согласиле за обработка на Вашите податоци, може да ја повлечете таквата согласност во кое било време. Имате апсолутно право да се откажете од обработка за целите на директен маркетинг во кое било време. Можете да го направите тоа следејќи ги упатствата во комуникацијата каде што станува збор за електронска порака или контактирајте нè користејќи ги деталите наведени подолу. За одредени страници, исто така, може да имате можност да промените некои преференции за маркетинг преку интернет.

 1. Меѓународни трансфери

„Тева“ работи на меѓународно ниво и ќе ги пренесе Вашите информации на примателите наведени во делот „Споделување на Вашите лични податоци“. Кога пренесувате информации надвор од Вашата земја, „Тева“ го следи локалното законодавство за приватност.

За Европа (вклучувајќи ги Велика Британија и Швајцарија): при пренесување лични информации во Израел, „Тева“, генерално, се потпира на одлука на Европската комисија (или локален еквивалент) за соодветност во врска со трансферот на лични податоци во Израел; при пренесување лични информации во земји надвор од ЕЕА што не подлежат на „одлука за соодветност“ од страна на Комисијата на ЕУ (или еквивалент), „Тева“, генерално, се потпира на одобрените стандардни договорни клаузули на Комисијата на ЕУ. Информации за релевантниот механизам може да се обезбедат преку барање до Канцеларијата за приватност на „Тева“ (информации за контакт подолу).

 1. Барања за заштита на податоци - контактирајте нè

Ако имате каква било загриженост за тоа како ги обработуваме Вашите лични податоци или сакате да оствариме некое од Вашите права, сакате да добиете други информации, како што е копија од тест за легитимно балансирање на интересите, можете да стапите во контакт со Канцеларијата за заштита на податоци на „Тева“ контактирајќи нè нас:

За Европа, можете да контактирате со нас на EUPrivacy@tevaeu.com.

За САД или Канада, можете да контактирате со нас на USPrivacy@tevapharm.com.

За други региони, Ве молиме контактирајте нè на IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Се надеваме дека можеме да ги задоволиме сите барања што ги имате во врска со начинот на кој ги обработуваме Вашите лични податоци. Меѓутоа, ако имате нерешени проблеми, имате право да се жалите до органот за заштита на податоците на локацијата во која живеете, работите или верувате дека се случила повреда на заштитата на податоците.

 1. Измени во ова известување

Ова известување може да се менува одвреме-навреме. „Тева“ ќе постави ажурирана верзија од известувањето на оваа страница и може да комуницира со промените, како што е соодветно.

Последно ажурирање: јануари 2021 година