Услови за употреба

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. на 5 Basel Street, Petach Tikva 49131, Israel („Teva“) ја одржува оваа страница („страницата“) за ваша лична информираност, образование и комуникација. Иако слободно можете да ја прелистувате страницата, ве молиме имајте предвид дека користењето на страницата подлежи на следниве услови („услови“) и на сите важечки закони.

1. Прифаќање на овие услови

Со тоа што пристапувате до и ја прелистувате оваа страница, вие ги прифаќате овие услови, без ограничување или квалификување. Прифаќате дека сите други договори меѓу вас и Teva во врска со страницата се заменети со овие услови, доколку се во спротивност со овие услови. Ако не се согласувате со овие услови, не смеете да ја користите оваа страница.

Одвреме-навреме, Teva може да ги ревидира овие услови така што ќе ја ажурира оваа објава. Ако сте обврзани со таквите ревизии, треба периодично да ја посетувате оваа страница за да ги прочитате најновите услови со кои се обврзувате.

2. Права на интелектуална сопственост

Teva агресивно ќе ги спроведува своите права на интелектуална сопственост до највисока можна важност на законот, вклучувајќи барање кривично гонење.

Целата интелектуална сопственост, вклучувајќи ги трговските марки, трговските имиња, услужните марки, патентите, авторските права или трговските тајни прикажани на страницата (колективно „ИС“), вклучувајќи ги имињата Teva и Copaxone, се регистрирани и нерегистрирани права на интелектуална сопственост на Teva и други. Ништо што е содржано во оваа страница не треба да се толкува како давање, по пат на навестување, судско стопирање или на друг начин, каква било лиценца или право на користење на која било ИС без писмена согласност од Teva или од трета страна која ја поседува таа ИС.

Треба да претпоставите дека сè што ќе видите или прочитате на оваа страница е авторско право и не може да се користи без писмена дозвола од Teva, освен како што е пропишано во овие услови или во текстот на страницата. Сликите на луѓе или места кои се прикажани на страницата се или сопственост на Teva или се користат со дозвола од Teva. Забрането е вие, или кој било овластен од вас, да ги користите овие слики освен ако не е посебно дозволено со овие услови или како што е пропишано на друго место на страницата. Секое неовластено користење може да претставува повреда на авторските права, правата на трговски марки, законите на приватност и јавност и регулативите и статутите за комуникации.

Можете да преземате материјали кои се прикажани на оваа страница само за некомерцијални лични цели, под услов да ги задржите сите белешки за авторски права и други сопственички белешки содржани во материјалите или како што е наведено на страницата. Меѓутоа, не смеете да ја дистрибуирате, менувате, пренесувате, повторно употребувате, повторно објавувате, копирате, објавувате, лиценцирате или да ја користите содржината на страницата, вклучувајќи го текстот, сликите, аудио и видеоснимките за јавни или комерцијални цели.

3. Користење на страницата

Строго е забрането да користите или да ставате врски до која било содржина на страницата, освен како што е пропишано во овие услови.

Teva ги нема прегледано сите веб-страници кои имаат врски до страницата и не е одговорна за содржината на кои било надворешни страници или други веб-страници на кои има врска до страницата. Ако посетувате други надворешни страници или други веб-страници, го правите тоа на сопствен ризик.

Сите комуникации или материјали кои ги пренесувате до страницата по електронска пошта или на друг начин, вклучувајќи ги сите податоци, прашања, коментари, сугестии и слично, се сметаат и ќе се третираат како недоверливи и несопственички. Сè што пренесувате или објавувате може да се користи од страна на Teva или нејзините подружници за која било цел, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на репродукција, откривање, пренос, објавување, емитување и објавување. Покрај тоа, Teva слободно може да ги користи сите идеи, концепти, практично знаење или техники содржани во која било комуникација што ќе ја испратите до страницата за која било цел, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на развој, производство, маркетинг и продажба на производи кои ги користат тие идеи, концепти, практично знаење или техники.

Страницата може да содржи информации за производи и услуги во целиот свет, од кои сите не се достапни на секоја локација. Упатување на производ или услуга на оваа страница не навестува дека тој производ или услуга ќе бидат достапни во вашата локација. Производите на кои се упатува на оваа страница може да бидат предмет на други регулаторни барања во зависност од земјата на употреба. Следствено на тоа, посетителите може да бидат известени дека одредени делови од оваа страница се наменети само за одредени видови експерти или само за публика во одредени земји. Не треба да толкувате ништо на оваа страница како промоција или реклама за кој било производ или за употреба на кој било производ која не е дозволена со законите и прописите на земјата во која живеете.

4. Исклучувања и ограничувања на одговорност

Иако Teva ќе примени разумни начини за коригирање какви било грешки или пропусти што е можно поскоро откако ќе ни бидат посочени, ние не гарантираме дека страницата ќе биде непрекинато достапна и во целосна работна состојба, ниту дека информациите кои се наоѓаат или кои се обезбедени преку страницата ќе бидат без грешки или пропусти. Пристапот до оваа страница и до нејзината содржина може да биде привремено прекинат и без известување во случај на системски дефект, неопходно одржување или поправка или од причини кои се вон контрола на Teva.

Иако Teva може одвреме-навреме да ги следи или прегледува дискусиите, разговорите, објавите, преносите, форумите и слично на страницата, Teva нема обврска да го прави тоа и не презема одговорност или обврска кои произлегуваат од содржината на кои било такви локации ниту пак за која било грешка, клевета, лажни информации, промотивни материјали, вулгарност, порнографија, пцовки, опасност, прекршување на приватноста или неточност содржани во кои било информации на таквите локации на страницата. Забрането е да се објавуваат или пренесуваат какви било незаконски, промотивни, заканувачки, клеветнички, омаловажувачки, непристојни, скандалозни, поттикнувачки, порнографски или вулгарни материјали или какви било материјали кои би можеле да претставуваат или да поттикнат однесување што може да се смета за кривично дело, да доведат до покренување граѓанска парница или на друг начин да го прекршат кој било закон. Teva целосно ќе соработува со сите органи за спроведување на законот или судски налози со кои се бара или ѝ се наложува на Teva да го открие идентитетот на секој оној кој објавува такви информации или материјали.

Teva ја одржува оваа страница како услуга на интернет-заедницата. Страницата е дизајнирана за давање општи информации за Teva и нејзините производи. Овие страници не се наменети за давање инвестициски или медицински совет ниту пак даваат упатства за соодветна употреба на производите кои ги произведува или продава Teva или производите кои во моментов ги развива Teva, нејзините подружници, поврзани компании, компаниите кои даваат лиценца или партнерите во заедничко вложување. Информациите на оваа страница во врска со производите кои се одобрени за пласирање на пазар целосно се квалификуваат со упатување до целосните информации за пропишување за таквите производи. Корисниците на оваа страница треба да бидат свесни дека ниту еден регулаторен орган не смета дека производите кои се во развој и кои се опишани овде се безбедни или ефективни и тие не се одобрени за употреба надвор од клиничките студии.

Ниту една информација на оваа страница не претставува покана или понуда за инвестирање или тргување со хартиите од вредност или со американските депозитарни хартии од вредност на Teva. Особено, фактичките резултати и трендови може да бидат суштински различни од кои било прогнози, мислења или очекувања изразени на оваа страница и минатите перформанси на цената на хартиите од вредност не смеат да се сметаат за водич за нивните идни перформанси.

Вашето користење и прелистување на страницата е на ваш сопствен ризик. Ниту Teva ниту која било друга страна која е вклучена во создавање, произведување, хостирање или реализација на страницата не е одговорна за какви било директни, последични, индиректни или казниви штети кои произлегуваат од вашиот пристап до или користење на страницата или на нејзината содржина. Без ограничување на горенаведеното, сè на страницата ви се обезбедува „КАКО ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВОВ ВИД ГАРАНЦИЈА, ИЗРИЧНА ИЛИ НАВЕСТЕНА, ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ ОГРАНИЧУВАЈЌИ СЕ НА НАВЕСТЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА МОЖНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, СООДВЕТНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ ИЛИ НЕПРЕКРШУВАЊЕ. Имајте предвид дека некои законодавства можеби нема да дозволат исклучување на навестените гаранции, па така некои од горенаведените исклучувања може да не важат за вас. Проверете ги вашите локални закони за какви било ограничувања во врска со исклучувањето на навестените гаранции.

Teva не презема одговорност и нема да сноси одговорност за какви било штети или вируси кои може да ја зафатат вашата компјутерска опрема или друга сопственост поради вашиот пристап, користење или прелистување на страницата или поради вашето преземање какви било материјали, податоци, текст, слики, видео или аудио од страницата.

Ниту еден дел од овие услови не ја исклучува или ограничува одговорноста на Teva за смрт или лична повреда предизвикани поради нејзина небрежност или каква било друга штета која не може да се ограничи или исклучи со важечките закони.

5. Заштита на податоците и приватност

Вашата безбедност и вашата приватност ни се многу важни. Ве молиме прочитајте ја политиката за приватност на Teva за да добиете важни информации во врска со користењето на вашите лични податоци на страницата и за вашите права во врска со тоа.

6. Општо

Ако се утврди дека кој било од овие услови е незаконски, неважечки или на друг начин неспроведлив според законот, тогаш, до оној степен до кој, и во рамките на надлежноста во која тој услов е незаконски, неважечки или неспроведлив, тој ќе биде отцепен и избришан од овие услови, а останатите услови ќе продолжат да постојат и остануваат во полна сила и важност и продолжуваат да бидат обврзувачки и спроведливи.

Овие услови се регулирани и толкувани во согласност со законите на Државата Израел. Споровите кои произлегуваат од овие услови се предмет на ексклузивна надлежност на судовите во Тел Авив, Израел.

7. Општо

Ако имате прашања во врска со овие услови, ве молиме контактирајте со нас.